FDVHMS er et firma som spesialiserer seg på sikkerhet innen forvaltning, vedlikehold og drift; begrepet fdv brukes som oftest i sammenheng med bygg og anlegg. Det er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader gjennom et objekts totale levetid, fra en parts overtagelse etter nybygging, og til utrangering og/eller riving.

Ordene står for:

  • Forvaltning – Denne delen omfatter administrative oppgaver. Dette gjelder for eksempel: Utleie av bygninger og lokaler, kjøp og salg av eiendommer, husleieadministrasjon, økonomisk planlegging og styring, utarbeiding av forsikringsavtaler, personaladministrasjon m.m.
  • Drift – omfatter oppgaver og rutiner som er nødvendige for at tekniske installasjoner og bygninger og skal fungere som de skal. Dette omfatter blant annet betjening av forsyning av vann og energi, installasjoner, samt renhold og renovasjon.
  • Vedlikehold omfatter arbeid som trengs for å opprettholde kvalitet på bygningen på fastsatt nivå, det vil si tiltak som er nødvendige i sikring at bygninger som helhet fungerer etter hensikten. Det vanligste er å skille mellom periodisk og løpende vedlikehold.

HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og er en betegnelse på det som innebærer helsevern, miljøvern, trygghet, arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Den gjelder både for ansatte og brukere. Tilrettelegging for HMS må forebygge miljøforstyrrelser og skader, sikre ansatte et sunt og trygt arbeidsmiljø, og brukere av bygg og anlegg et godt miljø, både ute og inne. HMS har også med beboeres sikkerhet å gjøre. Alle virksomheter skal utelukkende arbeide systematisk med HMS.

For HMS på bygge- og anleggsplasser er byggherreforskriften gjeldende. I denne forskriften betegnes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som SHA.